Stadgar

Svensk Barnreumatologisk förening

  1. Föreningen utgör en sammanslutning av svenska barnläkare och andra intresserade läkare. Föreningen är en delförening till BLF (Svenska Barnläkarföreningen).
  2. Delföreningens syfte är att inom det barnreumatologiska området a) främja vetenskap och utbildning, b) bidra med utbildning och vetenskapliga bidrag till BLF: gemensamma möten, c) utveckla nationella vårdprogram, d) besvara remisser och andra förfrågningar från BLF:s styrelse.
  3. I beslut vid vilket föreningen agerar som delförening inom Svenska Barnläkarföreningen äger endast den som är medlem i sistnämnda förening delta.
  4. Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av ordförande, sekreterare, kassör och ytterligare medlem vilka väljas av medlemmarna för ett år i sänder.
  5. Ordföranden åligger att leda föreningens möten och att i samråd med sekreteraren uppgöra föreningens föredragningslistor för desamma. Denna ska uppdateras minst en gång årligen. Medlemsmöte ska ske minst en gång årligen med kallelse minst 2 veckor före årsmötet.
  6. Föreningens beslut fattas genom omröstning med enkel röstövervikt. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.
  7. Styrelsesammansättning, årsmötesprotokoll och medlemsförteckning skickas till BLF:s styrelse en gång om året.
  8. För ändring av dessa stadgar skickas de nya stadgarna till BLF för kännedom.
  9. Delföreningen tar ingen avgift av medlemmarna.
  10. Föreningens ekonomiska verksamhet och verksamhetsberättelserna följer tiden mellan två årsmöten från första oktober till och med sista september följande år.

Stadgar antagna vid årsmöte november 2016


access_time 2016-11-23 11:05:26